Definitie SFO van verstandelijke beperking

Stichting SFO werkt nauw samen met HandicapNL.
HandicapNL vindt dat mensen met een verstandelijke beperking nog vaak worden buitengesloten. Ze worden niet serieus genomen en hebben minder kans op een goede opleiding of werk dat bij hen past. HandicapNL gelooft in een wereld waar kinderen en volwassenen met een beperking net als iedereen een goed en actief leven kunnen hebben. Een wereld waar ze eigen keuzes mogen maken, zich kunnen ontplooien en hun talenten kunnen inzetten. Daadwerkelijk onderdeel zijn van de samenleving op een manier die bij hen past.

HandicapNL werkt aan drie duidelijke doelstellingen:

  • Stimuleren van de participatie en emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking;
  • Mensen met een verstandelijke beperking hun talenten laten ontwikkelen;
  • Het leven van mensen met een verstandelijke beperking leefbaar maken en verrijken.

Stichting SFO ondersteunt deze doelstellingen van harte. Bij veel projecten werken beide organisaties nauw met elkaar samen. Heel belangrijk bij de vraag of we een project wel of niet ondersteunen is of het past bij onze doelgroep: verstandelijk gehandicapten.

Voor de vaststelling van de doelgroep is de DSM-V het uitgangspunt.
 
Bij een verstandelijke beperking dienen beperkingen te bestaan in zowel het verstandelijk functioneren als het adaptief functioneren in conceptuele, sociale en praktische domeinen. Er moet voldaan worden aan de volgende drie criteria:
 
a Beperkingen in intellectuele functies, zoals redenering, probleemoplossing, planning, abstract denken, oordelen, academisch leren en leren uit ervaring, en praktisch inzicht beoordeeld door zowel klinische evaluatie als individuele, gestandaardiseerde intelligentietesten.
 
b Beperkingen in adaptief functioneren, welke resulteren in niet voldoen aan ontwikkelingsnormen en sociaal-culturele normen voor persoonlijke onafhankelijkheid en sociale verantwoordelijkheid. Zonder blijvende ondersteuning begrenzen de adaptieve beperkingen het functioneren in een of meer activiteiten in het dagelijks leven, zoals communicatie, sociale participatie en zelfstandig wonen, en op meerdere gebieden, zoals thuis, school, werk en recreatie.
 
c De intellectuele en adaptieve beperking is ontstaan tijdens de ontwikkelingsperiode.
 
In de DSM-V wordt aangehouden dat iemand met een IQ-score onder de 70 ± 5 (65-75) gediagnosticeerd wordt met een verstandelijke beperking.
 
De praktijkdefinitie voor een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) is als volgt:
 
- IQ-score tussen de 50 en 85 én
 
- beperkt sociaal aanpassingsvermogen: tekorten of beperkingen in het aanpassingsgedrag van wat op zijn/haar leeftijd en bij zijn/haar cultuur verwacht mag worden op ten minste twee van de volgende gebieden: communicatie, zelfverzorging, zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele vaardigheden, gebruik maken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen nemen, functionele intellectuele vaardigheden, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid én
 
- bijkomende problematiek, zoals leerproblemen, een psychiatrische stoornis, medisch-organische (lichamelijke) problemen en/of problemen in het gezin en sociale omstandigheden.
 
De categorie LVB groeit sterk. Doordat oude structuren in onze samenleving (kerk, scholen en gezin) wegvallen, wordt van mensen steeds meer verwacht dat ze zelf initiatief tonen en problemen oplossen. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is dit lastig: ze missen de vaardigheid en de structuur wat vaker leidt tot gedragsproblemen. Van zorginstellingen vraagt dit om aanpassingen, zowel in het zorgaanbod als in de indeling, inrichting en aankleding van panden.   
Alleen mensen die aan bovenstaande definitie voldoen, komen in aanmerking voor een indicatie voor een VG-ZZP of een zorgprofiel VG (voorheen aangeduid als ZorgZwaartePakket).
 
De indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is hierbij bepalend. De zorgprofielen lopen van 1 tot 8, waarbij de categorieën 1 en 2 vallen onder de wet Maatschappelijke Ondersteuning die door gemeenten wordt uitgevoerd. Binnen de doelstelling van Stichting SFO vallen dus de categorieën 3 tot en met 8.

Zorgprofiel 3: VG Wonen met begeleiding en verzorging (vanaf 18 jaar; niet voor jeugd)
Zorgprofiel 4: VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
Zorgprofiel 5: VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
Zorgprofiel 6: VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering          
Zorgprofiel 7: VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering           
Zorgprofiel 8: VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
 
SFO heeft de afgelopen jaren veel wooninitiatieven ondersteund. Vaak zijn deze opgezet door ouders. Behalve naar individuele indicaties kijkt SFO hier ook naar de samenstelling van de groep. Onze overtuiging is dat een goede selectie van de bewoners van een wooninitiatief essentieel is voor het slagen ervan. Voorwaarde voor goedkeuring van een aanvraag voor financiering is altijd een bevestiging door de zorgaanbieder dat de samenstelling van de bewonersgroep goed is. Bovendien heeft SFO sterk de voorkeur dat er een onafhankelijk voorzitter is benoemd in een stichtingsbestuur met ouders.
 
Neem contact met ons op voor vragen.We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in