Privacy en aansprakelijkheid

De website van Stichting SFO (hierna SFO) is met zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van SFO, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. SFO sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van SFO of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van SFO te kunnen raadplegen.

SFO mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. SFO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor SFO geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van SFO staan links naar websites van derden. SFO is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van SFO blijven te allen tijde voorbehouden aan SFO. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SFO.

Privacyverklaring SFO


SFO verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid


Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van SFO.

College bescherming persoonsgegevens


SFO verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking persoonsgegevens


SFO behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Beveiliging


SFO heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


SFO gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SFO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookie: Facebook
Functie: Wij gebruiken Facebook om u een 'Vind ik leuk' en 'Delen' knop te geven op onze pagina's.

Links


Op de websites van SFO is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. SFO kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Wijziging van Privacy Statement


SFO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. SFO adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.
© juli 2017
We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in